เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอรทัย แก้วประดิษฐ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยา
นายอำเภอเมืองปัตตานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบอาหารเย็น จำนวน ๑๒๐ กล่อง ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป  และประชาชน
ที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบนมกล่องพร้อมดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่รอรับอาหารเย็น และได้มอบอินผาลัม สำหรับพี่น้องประชาชนมุสลิมใช้ในการละศีลอด และเพื่อกันการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ ๑ เมตร
พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชน
ที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย