เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอพระแสง  เยี่ยมโรงเรียนบ้านหน้าเขาตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและ ” ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน”ให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด  อ่านเขียนภาษาไทย  เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ดังนี้
1.  มอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน”  จำนวน 18 ถุงเพื่อมอบให้กับนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   จำนวน 6 คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    จำนวน 12 คน
2. มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่- ลูกวอลเล่ย์บอล  จำนวน 2 ลูก- ตาข่ายวอลเลย์บอล  จำนวน 1 ชุด- ไม้แบตมินตัน  จำนวน 2 ชุด- ตาข่ายแบตมินตัน จำนวน 1 ชุด- ลูกแบดมินตัน  จำนวน 1 หลอด- ลูกเปตอง  จำนวน 1 ชุด- ลูกฟุตบอล  จำนวน 3 ลูก เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยและเสริมสร้างพัฒนาการด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนต่อไป โดยมี นายบำรุง​ วงค์นิ่ม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาพร้อมด้วย นางพรรัตน์​ สอนด้วง​ รองนายก​ อบต.บางสวรรค์นางวรรณภา​ ประพันธ์​ รักษาการ​หัวหน้า​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​คณะครู​   และผู้ช่วย​ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมในการรับมอบในครั้งนี้ ด้วย