เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางปุณรีย์ นวลมาก ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่
1. เด็กชายศิวกร ทองคำ ศึกษาระดับมัธยมต้นปีที่ 2
2. เด็กชายธนากร ตุนาสุข ศึกษาระดับมัธยมต้นปีที่ 2
3. เด็กหญิงวธัญญา ศรีรัตน์ ศึกษาระดับมัธยมต้นปีที่ 1
4. เด็กหญิงวรางคณา คิ้วดำ ศึกษาระดับมัธยมต้นปีที่ 1
5. เด็กหญิงสุพัตรา ขำเล็ก ศึกษาระดับมัธยมต้นปีที่ 1
ณ โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส