เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ในวันนี้ ได้ไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองวาย   หมู่ที่ 7   ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน 14 ครัวเรือน  ดังนี้
1. นายเสถียร แก้วเมือง   บ้านเลขที่ 97/5
2. นางจันทร์ฉาย เพิ่มสัตย์   บ้านเลขที่ 44/3
3. นายปรมินทร์ สุวรรณเสน   บ้านเลขที่ 136/1
4. นายคเนย์ บุญเกื้อ   บ้านเลขที่ 136
5. นายทวีศักดิ์ ศิลป์วิสุทธิ์   บ้านเลขที่74/1
6. นายพรชัย ชูยงค์   บ้านเลขที่ 9
7. นายพรเทพ ชูยงค์   บ้านเลขที่ 41/9
8. นางชนานาฎ ใจกว้าง   บ้านเลขที่ 92
9. นางสาวสิตา ศิลปวิสุทธิ์   บ้านเลขที่ 74
10. นายทัศน์ คงจันทร์   บ้านเลขที่ 142
11. นางนงเยาว์ ณ นคร   บ้านเลขที่ 17
12. นางทิพยาภรณ์ สังขวิสิทธิ์   บ้านเลขที่ 99
13. นายจรินทร์ นาคบำรุง   บ้านเลขที่ 126
14. นายบุญทิ้ง แคล่วคล่อง   บ้านเลขที่ 142
โดยมี นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดีพร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอ   เจ้าหน้าที่ ตชด.บ้านคลองวายและ ผู้ใหญ่บ้าน  มาร่วมในการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย