เลือกหน้า

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นนางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจุฑามาส  เหล่าประเสริฐ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจประเมินครัวเรือนยากไร้เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณในการสร้างบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 
โครงการดังกล่าวจะดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 12 อำเภอที่ยังไม่อนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสีชมพู อำเภอบ้านแฮด อำเภอชนบท อำเภอภูผาม่าน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองนาคำ อำเภอพระยืน และอำเภอเวียงเก่า รวม 12 หลังๆ ละ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
สำหรับอำเภอสีชมพู และอำเภอหนองนาคำ ได้เสนอผู้ยากไร้เข้าร่วมพิจารณาอำเภอละ 1 ราย ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ ตามยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ” ดังนี้
1. นายสนิท  เคห์ทุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 196 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
2. นางประเพียร  ศรีวานิช อยู่บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ