เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณกุศล ตามภารกิจของสภากาชาดไทย ทั้งด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดลพบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี