เลือกหน้า

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความอนุเคราะห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 9 ถุง
และมอบน้ำดื่ม จำนวน 9 แพ็ค ให้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกักตัวภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด