เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2564   ภาคเรียนที่ 1จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางสาวบัณฑิตา แซ่ด่าน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กชายวัชรพล ศรีแดง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เด็กหญิงอติพร แช่มชื่น   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน รายละ 3,000 บาท โดยมี นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางสาวชณิดาภา เวชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูแนะแนวและคณะครูที่ปรึกษา  ให้การต้อนรับ