เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ  โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวนิรชา ราโชกาญจน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สายศิลป์-คำนวณ
2. นางสาวเกวลิน ปัญญาอภิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   สายศิลป์-คำนวณ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน รายละ 3,000 บาท
โดยมี นางชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยาพร้อมด้วย นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสุกัญญา แก้วมณี รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปนางกนกวรรณ อักษรสม รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และครูที่ปรึกษา  ให้การต้อนรับ