เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ  โรงเรียนท่าชนะ  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. เด็กชายจตุพร พลายด้วง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กชายวัชรชัย ส้มเกตุ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เด็กชายกิตติพิชญ์ บรรจงแก้ว   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. นายกันทนากร บุญแสวง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. นางสาวหฤทชนัน รัตนรัตน์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6. นางสาวพรรณภสรณ์ บัวแย้ม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
7. นายนฤดล อำไพทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุสสาหกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษา ให้รายละ 3,000 บาท โดยมี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง
นายอำเภอท่าชนะพร้อมด้วย นายบรรชา ช่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูที่ปรึกษา  
ให้การต้อนรับ