เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Live) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ผ่านการคัดกรองและสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 94 ราย ได้โลหิต 42,300 ซีซี ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาขอขอบคุณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้