เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผ้าฝ้ายมัสลิน
และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้คณะบุคลากร และจิตอาสา ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทย
กำหนด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี