เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบล
มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรี พิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันหลายตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย คือ นายศักดิ์ณรงค์ รอดภัย อายุ 37 ปี สถานภาพโสด ที่อยู่บ้านเลขที่ 54/6 หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากการออกไปหาปลาขบริเวณบ้านในช่วงอุทกภัย แล้วจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ลงวันที่
3 ธันวาคม 2564 และระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัด
ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2564 สามารถช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 10,000 บาท ให้แก่นางปรานอม รอดภัย มารดาของผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวนดังกล่าว