เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผ้าฝ้ายมัสลิน
ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ นางไรวินทร์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ผ้ามัสลิน ซึ่งเป็นสถานศึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่เข้าร่วม
โครงการรวมพลังอาสายุวกาชาด ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า (ภาคใต้) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี