เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนำเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยเหลืองานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอเมืองปัตตานี จัดเตรียมชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐๘ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้กักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
Coronavirus (COVID-19) ณ คลังสัมภาระ เพื่อบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ในสามจังหวัดภาคใต้ สภากาชาดไทย จังหวัดปัตตานี