เลือกหน้า

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยนายไชยา เจริญยิ่ง
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมครบรอบ129 ปี สภากาชาดไทย เนื่องจากวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 เป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย ภายหลังชื่อ “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” ในปี 2449 และเปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี 2482 จวบจนปัจจุบัน โดยได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค- บริโภค ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้
ในตำบลบางกระสั้น เกาะเกิด บ้านพลับ บ้านแป้ง วัดยม จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย
1. นายตกูลศักดิ์ คชบาง บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ 8 ตำบลบางกระสั้น
2. นางสาวบุญเสริม ภาคีศัพท์ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 11 ตำบลบางกระสั้น
3 . นางสาวกุสุมา สิทธิวงศ์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลเกาะเกิด
4. นางสำเนียง อรุณเรื่อ บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ 5 ตำบลเกาะเกิด
5. นายสมนึก กระแสสืบ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 3 ตำบลบ้านแป้ง
6. นายเนื่อง ทองมา บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง
7. นางสมร รื่นพิทักษ์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลบ้านพลับ
8. นางมะลิ ไตรถาวร บ้านเลขที่ 68 หมู่ 5 ตำบลบ้านพลับ
9. นางสมรักษ์ จันยะรมย์ บ้านเลขที่ 38/5 หมู่ 5 ตำบลวัดยม
10. นายไพโรจน์ จันยะรมย์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลวัดยม
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่อำเภอบางปะอินยังพบการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายอำเภอบางปะอิน จึงได้แนะนำการป้องกันและปฏิบัติตัว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย