เลือกหน้า

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย
ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ราย นายจักร อินอ่ำ บ้านเลขที่ 7/7 ม.3 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยฯ จำนวน  50,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมสนับสนุนเงิน ให้กับอำเภอเชียงคาน  ​ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหลังนี้  พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม หมอน  
ที่นอน มุ้ง และสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ รายดังกล่าว

Tags: เลย