เลือกหน้า

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านแบบระบบออนไลน์นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. เด็กชายณัฐพล สิมมา
2. เด็กหญิงเกศรา ขุนบุญจันทร์
3. เด็กชายฤชุกรณ์ คงมีชัย
4. เด็กชายนัทธพงศ์ อุ่นอำไพ  
ได้รับแล้ว ขอบคุณขอบคุณได้รับแล้ว ขอบคุณนะคำแนะนำข้างต้นมีประโยชน์หรือไม่