เลือกหน้า

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายอำเภอลำสนธิ ตำรวจภูธรอำเภอลำสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 01.30 น. จำนวน 1 หลังคาเรือน โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหวและตาบอด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือ ดังนี้       
1. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป       
2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท และดำเนินการเรื่องเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ศพละ 10,000 บาท จำนวน 2 ศพ รวม 20,000 บาท       
3. ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ มอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น       
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และพิจารณามอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพๆละ 29,700 บาท รวม 59,400 บาทและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป