เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดเกาะธรรมประทีป จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 16 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 12 ยูนิต (คิดเป็น 4,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 4 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์
เจล จำนวน 40 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 40 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคดางตาและอวัยวะให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ด้วยณ หอประชุม วัดเกาะธรรมประทีป ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี