เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอนุสรา โสตถิกุล นายกกิ่งกาชาด
อำเภอแม่ใจ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบล
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 7 ราย ตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมา พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ได้มอบเงินและสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ในพื้นที่ ตำบลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย ตำบลบ้านเหล่า ตำบลแม่สุก ตำบลเจริญราษฎร์
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา