เลือกหน้า

วันที่ 10 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้แก่ นายอมรเทพ ภู่เกษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอหนองม่วง ต่อไป