เลือกหน้า

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ นางสาวธมนอร บุญชุ่ม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นางศุภวรรณ มาสาร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี