เลือกหน้า

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนวลจันทร์  พูลสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ 1) และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอดอนจาน เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้พิการ ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จำนวน 2 ราย คือ     
1. นายวิเชียร  ศรีจรัญ  ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน นายวิเชียร  ศรีจรัญ เป็นผู้ยากไร้ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรชาย 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1 ผืน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบนมจำนวนจำนวน 1 ลัง     
2. นายสุด นันทะจักร อายุ 74 ปีณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ 2 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน  นายสุด นันทะจักร เป็นผู้พิการตาบอดแต่กำเนิด และเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับนายพีรทัต นันทะจักร อายุ 43 ปี บุตรชาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1 ผืน และชมรมแม่บ้านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบนมจำนวน 1 ลัง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 1 แพ็ค