เลือกหน้า

วันที่ 20 มกราคม 2565  นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ในพื้นอำเภอเขาวง และอำเภอนามน ดังนี้     
1. เวลา 10.00 น. เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ได้แก่     
1.1 เด็กหญิงขวัญหทัย สุวรรณศรี นักเรียนชั้น ม.1     
1.2 เด็กชายเนติภูมิ สิทธิ นักเรียนชั้น ม.1     
1.3 นางสาวสุพิชฌา กองศรี นักเรียนชั้น ม.3     
1.4 นางสาวธาวินี สุไชยแสง นักเรียนชั้น ม.4     
1.5 นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักเรียนชั้น ม.5     
2. เวลา 13.00 น. เยี่ยมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขาวง จำนวน 2 คน ได้แก่     
2.1 นางสาวจุติมาส จิตจักร นักศึกษาระดับ ปวช.1     
2.2 นางสาวณัฐชยา ผาบชมภู นักศึกษาระดับ ปวส.1     
3. เวลา 14.30 น. เยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามนจำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวพนิดา ตาทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้ให้คำแนะนำปรึกษา และให้กำลังใจในเรื่องการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน พร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคนในแต่ละวิชา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค คนละ 1 ชุด และนม UHT พร้อมดื่ม คนละ 1 ลัง ด้วย