เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิตารีย์ ธนพันธ์คง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1.นายสมาน ทองไพวรรณ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 113 ม.2 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
2.นายพยอม แสงบัวเผือน อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 12 ม.2 ต.แจงงาม
3.นางสาวอรวรรณ ศรีอ่ำดี อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 38/1 ม.2 ต.แจงงาม
4.นายประสูตร ทองโสภา อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 77 ม.2 ต.แจงงาม
5.นายรัชติภาคย์ ทองศิริธนรัชติ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.2 ต.แจงงาม
6.นายสั้น พันธ์แตง อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 40/3 ม.2 ต.แจงงาม
โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ 1 ชุด ณ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี