เลือกหน้า

วันที่ 10 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 ราย โดยคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติและแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป ในการนี้ ได้มอบผลิตภัณฑ์ ดีน่าโทนิว น้ำเต้าหู้ ออร์แกนิค รายละ 1 ลัง เพื่อเป็นเป็นกำลังใจ