เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมอบรมจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.สอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน
2. ร่วมอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย กับสาธารณสุขจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
3.แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่
4. เข้าร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19
จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย