เลือกหน้า

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

เรื่อง
2021-10-25แบบฟอร์มรายงานบัญชีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่คัดเลือก
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัด
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่ง
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯ
เรื่อง
2021-10-12ประชุมครั้งที่ 18 (11-12 ต.ค. 64) : สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือสอนเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
2021-09-29ประชุมครั้งที่ 17 (29 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-09-15ประชุมครั้งที่ 16 (15 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-09-02ประชุมครั้งที่ 15 (2 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นสำระสำคัญที่ได้จากการประชุมหารือกับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร
2021-08-31ประชุมครั้งที่ 14 (31 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานทางวิชาการ
2021-08-11ประชุมครั้งที่ 13 (11 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-07-21ประชุมครั้ง 12 (21 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-07-06ประชุมครั้ง 11 (6 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นการติดตามการทดสอบการใช้คู่มือและสื่อเสริม (Zoom-ราชบุรี)
2021-06-22ประชุมครั้งที่ 10 (22 มิ.ย. 64) : สรุปประเด็นการประชุมหารือการจัดทแผนปฏิบัติงาน
2021-05-25ประชุมครั้งที่ 9 (25 พ.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือและสื่อสอนเสริม
2021-02-02ประชุมครั้งที่ 1-2 (19 ม.ค. 64 และ 2 ก.พ. 64) : สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมความร่วมมือกับ ม.ก.
2021-05-20พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตาก
2021-04-19การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564
2021-03-31สรุปประเด็นสำคัญการประชุม วันที่ 31 มี.ค. 2564 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)
2021-03-31รายงานองค์ประกอบ Building blocks (มจธ.)
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

1. บรรเทาทุกข์
2. สังคมสงเคราะห์
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาสาสมัคร
6. โครงการพระราชดำริ
7. ตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
{"visible_panels":"8","width":"1200","height":"290","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"true"}