เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย โดยมีกิจกรรม
1.สอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน
2. ร่วมอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย กับสาธารณสุขจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
3.แจกหน้ากากอนามัยแก่ อสม. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน
4. เข้าร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
5. มอบเงินเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 บาท
ซึ่งจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย สำนักสาธารณสุขจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ประชาชนจิตอาสาฯ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย