เลือกหน้า

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 72 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 56 ยูนิต (คิดเป็น 19,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 16 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย ณ อาคารพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี