เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564″ โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง
หลังละ 200,000 บาทซึ่งบ้านใหม่ ในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณนี้มีทั้งหมด จำนวน 21 หลัง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,200,000 บาท ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางอรวรรณ์ ทองเสนบ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองศก
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนมพร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษาปลัดอำเภอ  นายช่าง อบต.คลองศกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองศกและ อสม.  
ให้การต้อนรับฯ