เลือกหน้า

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยเรื้อรัง /ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ / มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จำนวน 1,700 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Tags: เลย