เลือกหน้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000 บาท จำนวน  1 ทุน และทุนสำหรับนักเรียน /นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน  และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 10 ทุน