เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อ.กบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทน รอง กอ.รมน จว.ปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
ราย นางอรุณี ทันเอี่ยม อยู่บ้านเลขที่ 52/1 ม.1 ต.เมืองเก่า ที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงิน
ช่วยเหลือให้ 1,000 บาท และ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป