เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยจิตอาสาสภากาชาดไทยเปิดโรงครัวรวมใจ สูภัย โควิด – 19 ประกอบอาหาร เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ที่จุดบริการวัคซีนของโรงพยาบาลมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร จำนวน 200 กล่อง ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ)