เลือกหน้า

วันที่ 25 กันยายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชรา ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” นางสาววณิดา โทนแก้ว  ผู้พิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร , นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทรายใหญ่ , อสม. , อพม. ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
3.สนง.พมจ. มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร