เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานีและรองประธานแม่บ้านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จำนวน  1  ราย  คือ  นายทัศนัย  ฮับซัน  กำลังศึกษาชั้นปีที่  1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ  สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินจำนวน 3,000 บาท 
(สามพันบาทถ้วน)  พร้อมสิ่งของ