เลือกหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,500 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุนละ 2,500 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ทุนละ 2,700 บาท ดังนี้
1.โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท
2.วิทยาลัยการอาชีพสอง ระดับปวช. 2 ทุน ระดับปวส. 2 ทุน เป็นเงิน 10,400 บาท
3.โรงเรียนสองพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านแม่แรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านดอนชัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
6.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท
7.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
8.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
9.โรงเรียนบ้านไผ่โทน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 77,400 บาท