เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จำนวน 10 ครัวเรือน และไฟไหม้บางส่วน จำนวน 2 ครัวเรือน ณ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง ครัวเรือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บางส่วน จำนวน 2 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบ้านถ้วน) พร้อมถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 12 ชุด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายพรม  ชาตรูประมัย  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ ณ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง 
ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
2) นางถวิล  พุ่มชะเอม  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่  211/44  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง  ได้รับเงินช่วยเหลือ
จำนวน  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
3) นางน้ำอ้อย  ฟักหอม  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บางส่วน 
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
4) นางอรวรรณ  มั่งมี  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง
ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
5) นายปารเมฏฐ์  มั่งมี  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน  1  ชุด
6) นางสุนันท์  พันธ์เสือ  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก   อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง 
ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
7) นายอภิลักษ์  พลสยาม  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง 
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  3,000  บาท   (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
8) นายสม  มั่งมี  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง 
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
9) นายปรีชา  แดงมา  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
10) นางสมบัติ  พลสยาม  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  ณ  บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง 
ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  3,000  บาท   (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
11) นายสมพงษ์  จั่นเหลือ  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่  211/34  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง  ได้รับเงินช่วยเหลือ 
จำนวน  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด
12) นางสาวสุปราณี  พลสยาม ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่  222/4  หมู่ที่  7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บางส่วน  ได้รับเงินช่วยเหลือ  จำนวน  2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน  1  ชุด