เลือกหน้า

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ  สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา ลงพื้นที่ เยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้ากรณีบิดา เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ที่บ้านนางระเบียบ รัตนสมบัติ เลขที่ 16/5 หมู่ 5 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา สามีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ซึ่งได้รับความดือดร้อน ต้องเลี้ยงดู พ่อแม่ และลูกเพียงลำพัง 3 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้ากรณีมารดา เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง ซึ่งมีบุตรที่อยู่วัยกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงิน สิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง และผู้นำท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับ    โอกาสนี้ รอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วย โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จนจบระดับปริญญาตรี หรือจนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปี