เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมติดตามและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน 2,000 บาท ณ พื้นที่
อำเภอบางขัน จำนวน 12 ราย ดังนี้
1.นายรัชชานนท์ ศรีสะอาด
2.นายสกายสิทธิ รักษ์สีทอง
3.นายสัญญา ลั่นทอง
4.นางขวัญจิตร แก้วมี
5.นางสาวสิรินาท แก้วมี
6.นางสาวราตรี ไชยมุติ
7.นายจักรี ไชยมุติ
8.นายเจิม ศรีสุขใส
9.นางสาวปรานี เจ๊ะอาหลี
10.นายวีระศักดิ์ ศรีสะอาด
11.นายชานันท์ จงจิตร
12.นายอุดมพร เดชรักษา