เลือกหน้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูซาง พร้อมด้วยนางจินดา ไชยติขะ รองนายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดมอบรถจักรยานของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จำนวน 3 คัน ตามโครงการมอบจักรยานให้น้องเพื่อการเดินทาง ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และเป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้รถจักรยาน เพื่อใช้เดินทางการศึกษา จำนวน 3 ราย