เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 09.30 น. ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนยากไร้ ราย นางสาวพรรณนิภา สรรพสอน อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 5
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร้องขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือทุนการศึกษา เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
– เวลา 10.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง ,รพ.สต.บ้านหนองท่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อสม. จิตอาสาสภากาชาดไทย และจิตอาสาพระราชทาน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางละคร ชัยบุตร อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย
2. นางสัมฤทธิ์ คำเกิด อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน
3. นางบัวทอง คำภูแสน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล ผู้พิการทางสายตา/ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
4. นายสุรสีห์ สารีนันท์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
5. พระวิชา สมบัติศรี อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว ผู้พิการขาทั้งสองข้างอ่อนแรง
ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 4 ชุด ชุดใส่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด และรถเข็น จำนวน 2 คัน