เลือกหน้า

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ระลอกใหม่  เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงสนับสนุนชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภออำเภอละ 100 ชุด โดยงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้กว่า 270,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลประจําปี 2564 และการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และประชาชน  ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 72 กล่องให้กับเหล่ากาชาด เพี่อแจกจ่ายแก่ประชากรในกลุ่มเปราะบางทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน