เลือกหน้า

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางจินจณาโอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เหรัญญิก และผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รับมอบน้ำดื่มจากหอการค้าจังหวัดลำปาง จำนวน 80 แพ็ค เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อาทิ การรับบริจาคโลหิต การบรรเทาทุกข์ เป็นต้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง