เลือกหน้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียง ณ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์