เลือกหน้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564. นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ พูลสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ 1) กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 246 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 98,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย และบริจาคอวัยวะ 7 ราย