เลือกหน้า

วันที่ 19 กรกฎาคม2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป