เลือกหน้า

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จำนวน 2 ราย ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ปันน้ำใจและสิ่งของ ให้หญิงตั้งครรภ์และแม่เลี้ยงเดี่ยวยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ 8 อำเภอจังหวัดลำพูน โดยมีปลัดอำเภอป่าซาง กำนันตำบลป่าซาง ลูกจ้าง TST ร่วมกิจกรรม